ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
31

• หญิง
72

รวม
103


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
25

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
37

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
27


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
14

• แผนกวิชาการบัญชี
7

• แผนกวิชาการตลาด
5

• แผนกวิชาการเลขานุการ
5

• แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11

• แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
7

• แผนกวิชาการจัดการโลจีสติก
1

• แผนกวิชาการผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
3

• แผนกวิชาการการโรงแรม
3

• แผนกวิชาการวิจิตศิลป์
2

• แผนกวิชาการศิลปะหัตกรรม
3

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
2

• แผนกวิชาคหกรรม
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
4

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
7

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
19

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
5

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1
นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุทธาทิพย์ เหมือนสกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางสาวภัทรวรรณ ตันสกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวลออง วัจนะสาริกากุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางจุฑารัตน์ พรหมจุ้ย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางบุษดี วีเซ่
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการโลจีสติก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือนางมาลี พรหมเจริญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนายอริยวัฒ เฉลิมกิจ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางนงลักษณ์ สังข์ทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาววิรงรอง ผลจริต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการผ้าและเครื่องแต่งกายอุษณิษา ตรีสุขี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาสัมพันธ์ หลงพิมาย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการการโรงแรม
ครูประจำ แผนกวิชาการการโรงแรม

นางสาวขวัญใจ สีตอง
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนายวันชนะ ขันต่อ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาการวิจิตศิลป์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางปริศนา ดวงดารา
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนางกรรณิการ์ ยาวิปา
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวสมปรารถนา อุบลเพ็ง
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พัชราภรณ์ รักรู้กิจ
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาบุญนำ โตสูง
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางภัสสร เนียมหอม
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวอัยยกรณ์ พันธุ์จินา
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางสาวกอบกาญจน์ ป่านแก้ว
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายวินัย โสมรักษ์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาววรรษมน รุ่งศรีเรือง
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากรพรวิสาข์ จตุระบุล
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการว่าที่ร้อยตรีอาทร ทาราวุธ
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายธนิศศักดิ์ ธรรมวิฐี
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีรอ.หญิงสุลักษณ์ อัมพะลพ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวณฤดี สว่างกิจ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวกัลยาณี พิทักษา
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาดนางเบญจวรรณ วิภาดาพรพงษ์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีขนิษฐา รอดพงศ์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาอรรถกร จันทรตรี
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีชมัยพร เจตตกร
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายบัณฑิต สุขพันธ์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาการศิลปะหัตกรรมนางสุภาภรณ์ กระตุฤกษ์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาการการโรงแรม

นางเบญจวรรณ ฟุ้งลัดดา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายธานินทร์ สหรัตนผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางศรินธร อ้นสวน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางเยาวลักษณ์ อ่วมทร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวสิริลักษณ์ สอนครบุรี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายกามนิต ใบภักดี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวนิชา สุภู่อ่อน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีสุนิตยา สุขีลักษณ์
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานางอกนิษฐ หิดาวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการจีรศักดิ์ หมุนขำ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนายพัฒนพงศ์ ศรีสกุล
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจอารยา เล็กนิคม
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวศุภากรณ์ ประคองทรัพย์
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวไปรยา อรรถนาถ
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวศศิธร พลนันท์
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายปิยะ ชูถิ่น
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นางสาวณัฐพร ศรีแจ่ม
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการนายภัทรกร แก้วเขียว
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวชนัญชิดา ทำเลดี
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวเบญจวรรณ ขวัญมา
ครูประจำ แผนกวิชาการการโรงแรม
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายชำนาญ พรหมราชแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาการศิลปะหัตกรรมนายพงษ์รพี จันทร์เหลือง
ครูประจำ แผนกวิชาการศิลปะหัตกรรมนางสาวจุรีรัตน์ วิเศษศรี
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนายมานะ สุภาผล
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายเชิดชาย ชัยภาณุเกียรติ์
ข้าราชการพลเรือน งานบัญชี

นายพลชัย ดีรอด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการนายวุฒิชัย ทับทิมเทศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายไกรสรณ์ ศรีสวาสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการวิจิตศิลป์วศัย สติชอบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวณัชชา ธารีสาสน์
ลูกจ้างประจำ งานบัญชีนางจินตนา ทองจีน
ลูกจ้างประจำ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายประภาส ทองโต่น
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายสุรินทร์ ค้าแหวน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายสกุลศักดิ์ วันดียา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)

นางธนิสร แจ้งดี
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางศุภธิดา ขุมทรัพย์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)ชลดา จิตรไพบูลย์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวสมพร ฉัตรเจริญ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นางสาวมัทนา นิยมวงษ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวพรพิมล สาใจ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวสมใจ ล้อมหัดไทย
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางเสาวลักษณ์ นุชละออ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวน้ำผึ้ง มีโรจน์สม
เจ้าหน้าที่ งานการเงินกรรณิกา มงคลมนต์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวศิริวรรณ สุภมนตรี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวเดือนนภา กำแพงทอง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวมนัชญา วงษ์สุภาพ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวปราณี สุวรรณคช
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางดาวรุ่ง โกมลวานิช
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวพรจรัส ดาวเรือง
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาววราภรณ์ ธนูบรรพ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวลัดดาวัลย์ ด่านธนานุรักษ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางพิมพ์พร สุขสม
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวฉัตรวรุณ ดีลา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางรุ่งทิพย์ ดวงสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนพรทิพา สุริแสง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายเกรียงศักดิ์ ฟุ้งลัดดา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางสังวาร ศรีโคตร
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายเฉลิมพล พันธุ์ไม้
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)

พิพัฒน์ จิมรัมย์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนิรันดิ์ บุญคง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนายโกสินทร์ พุทธรักษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ สุกรณ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน