ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
32

• หญิง
78

รวม
110


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ครู ชำนาญการพิเศษ
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
15

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
23

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
66


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
18

• แผนกวิชาการบัญชี
9

• แผนกวิชาการตลาด
7

• แผนกวิชาการเลขานุการ
5

• แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8

• แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
7

• แผนกวิชาการผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
4

• แผนกวิชาการการโรงแรม
5

• แผนกวิชาการวิจิตศิลป์
4

• แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
4

• แผนกวิชาการศิลปะหัตกรรม
1

• แผนกวิชาคหกรรม
1

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
6

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
7

• งานบุคลากร
6

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
12

• งานอาคารสถานที่
10

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
8

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
7

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
4

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
13

• งานปกครอง
6

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
16

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
8

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานครูที่ปรึกษา
6

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
9

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานสื่อการเรียนการสอน
7

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
3

• งานพัสดุ(นักการภารโรง)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
5

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนางรื่นฤดี สินธวาชีวะ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการนายจีรศักดิ์ หมุนขำ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการนายอรรถกร จันทรตรี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนางสาวสุทธาทิพย์ เหมือนสกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายอริยวัฒ เฉลิมกิจ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการ
หัวหน้าแผนกนางสาวณฤดี สว่างกิจ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษนายพงษ์รพี จันทร์เหลือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการวิจิตศิลป์
ครูประจำ แผนกวิชาการศิลปะหัตกรรม
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนางภัสสร เนียมหอม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวอาภากร ตรีสุขี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายวันชนะ ขันต่อ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
ครูประจำ แผนกวิชาการวิจิตศิลป์
ครู ชำนาญการนางสาวณัฐพร ศรีแจ่ม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการนางสาวกัลยาณี พิทักษา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวเบญจวรรณ ขวัญมา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการการโรงแรม
ครูประจำ แผนกวิชาการการโรงแรม
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการนางสาววิรงรอง ผลจริต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการผ้าและเครื่องแต่งกาย
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูนางสาวพรเพ็ญ พุทธิมา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ครู ชำนาญการนางสาวพรฤดี ดงใหญ่
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูนางพชรพร เสมศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
หัวหน้างานรอ.หญิงสุลักษณ์ อัมพะลพ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษนางอกนิษฐ หิดาวรรณ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวกอบกาญจน์ ป่านแก้ว
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษนายจิตติ พิทักษา
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนางสาวธนพร วีระสัย
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาววรรษมน รุ่งศรีเรือง
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษพิพัฒน์ จิมรัมย์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนว่าที่ร้อยตรีอาทร ทาราวุธ
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการนางสาวไปรยา อรรถนาถ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนางสาวปริศนา ภูมิกาญจน์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการนายวุฒิชัย ทับทิมเทศ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์นางสาวสิริลักษณ์ สอนครบุรี
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูว่าที่ร้อยตรีอิศรานุวัฒน์ แว่นแก้ว
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนางสาวอุดมลักษ์ พิศรูป
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครูนายพิเชษฐ์ หอมทอง
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูนางสาวกิ่งกัญญา อุทธา
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนายเบญจพล หิรัญ
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาการการโรงแรม
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยนางสาวสุดาวรรณ เชื้อสะอาด
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวทิฆัมพร วงศาโรจน์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนางสาวสุธาสินี นามนวล
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนายร้อยกาญจน์ ศรีสุขโข
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนางสาวทิพวรรณ บุกบุญ
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูผู้ช่วยนางสาวอิงอร ยอดพิจิตร
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาการการโรงแรม
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยนางสาวกัลยา บุญเกื้อ
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วยนายปิยะ ชูถิ่น
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครู
ครูประจำนายพัฒนพงศ์ ศรีสกุล
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษนางสุนิตยา สุขีลักษณ์
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครู ชำนาญการพิเศษนายสัมพันธ์ หลงพิมาย
ครูประจำ แผนกวิชาการการโรงแรม
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ครู ชำนาญการพิเศษนายวิชยา ปุ่นอุดม
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษนางนงลักษณ์ สังข์ทอง
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวอณิสา บัวเขียว
ครูประจำ แผนกวิชาการการโรงแรม
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูนางสาวธันย์รดา ชินทอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูนายวรภัทร ธุวสันติ
ครูประจำ แผนกวิชาการวิจิตศิลป์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูนางสาวกันทิมา หว่างแสง
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครูนางสาวฐิตารีย์ ทิพย์รักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนายศิวกานต์ เชิดบุญเรือง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนางสาวสิรภัทร ปิ่นทอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วยนางสาวเพชราภรณ์ รุ่งเป้า
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนางสาวเบญจนาถ วาจาสิทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครูผู้ช่วยนางสาวปัทมา หาพิกุล
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วยนางสาวสินีนุช หมื่นอาสา
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนางสาวสิริรัตน์ จุฑาเกตุ
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูผู้ช่วยนางสาวณัฐปภัสร์ ทองขาว
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ครูผู้ช่วยนางสิทธิภรณ์ ไพพงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครูผู้ช่วยนายณัฐภัทร วัชรพัฒนกุล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วยนางสาวพัชรา ทองเหลื่อม
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ครูนางสุวรรณี กงทอง
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วยนางสาวอรณิชา เงาะเศษ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนางสาวสุนิตา มีดวง
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วยนางสาวปุญญาภา พุธสวัสดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครูผู้ช่วยนางสาวณัฏฐ์ณิชชา จันทร์แก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูผู้ช่วยนางสาวสุภาพร มณีก้อน
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วยนางสาววิกานดา ดวงตาโคตร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วยนายธีรศานต์ เฉลียว
ครูประจำ แผนกวิชาการวิจิตศิลป์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้างนางสาวณภัสนันท์ เผ่าพันธ์ุดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนายณัฐวัฒน์ รุมรัตนะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่นางสาวปราณี สุวรรณคช
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวพรพิมล สาใจ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรชลดา จิตรไพบูลย์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางเสาวลักษณ์ นุชละออ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินกรรณิกา มงคลมนต์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวศิริวรรณ สุภมนตรี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวน้ำผึ้ง มีโรจน์สม
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวฉัตรวรุณ ดีลา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนายเกรียงศักดิ์ ฟุ้งลัดดา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นางศุภธิดา ขุมทรัพย์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวมนัชญา วงษ์สุภาพ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสุมาลี เฉลิมไทย
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสังวาร ศรีโคตร
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายสุรินทร์ ค้าแหวน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายสกุลศักดิ์ วันดียา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายสุพัฒน์ มงคลลาภ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางสาวปฏิมมาภรณ์ พงษ์เมตตาสันติ
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายสาธิต กล่ำรัศมี
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวมนัสนันท์ สิทธิกูล
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางศรัญญา พบกลาง
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวนรากร พบกลาง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายวรพล งามขำ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายอานนท์ อยู่ภู่
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายทรงศักดิ์ ขันธคุณ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาวเบ็ญจวรรณ ป้อมเงิน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางกัญฐณา มุ้ยท้องคุ้ง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางวันดี ประสงค์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(นักการภารโรง)นางสาวดวงใจ อยู่มาก
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาววราภรณ์ นักเกลื่อน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวฮิโรโกะ คามิยาม่า
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายวรวุฒิ พระพรหม
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางศันสนีย์ สิงห์ดี
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
พนักงานราชการ(สอน)นางธนิสร แจ้งดี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายโกสินทร์ พุทธรักษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายพลชัย ดีรอด
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายดลมินทร์ ทองนาค
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี