ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
27

• หญิง
72

รวม
99


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
17

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
31

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
42


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
17

• แผนกวิชาการบัญชี
9

• แผนกวิชาการตลาด
5

• แผนกวิชาการเลขานุการ
4

• แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9

• แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
8

• แผนกวิชาการผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
2

• แผนกวิชาการการโรงแรม
5

• แผนกวิชาการวิจิตศิลป์
4

• แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
1

• แผนกวิชาการศิลปะหัตกรรม
2

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
1

• แผนกวิชาคหกรรม
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
6

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• งานความร่วมมือ
4

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานปกครอง
10

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
15

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
1

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
5

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
3

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4
นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอรรถกร จันทรตรี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนางสาวรุ่งฉัตร เลิศพงษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางสาวสุทธาทิพย์ เหมือนสกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางสาวอารีย์รัตน์ จันทร์วิเศษ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวสิริลักษณ์ สอนครบุรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวณฤดี สว่างกิจ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสุนิตยา สุขีลักษณ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางมาลี พรหมเจริญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนางสาวศุภากรณ์ ประคองทรัพย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางนงลักษณ์ สังข์ทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาววิรงรอง ผลจริต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการผ้าและเครื่องแต่งกาย
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนางสาวอุษณิษา ตรีสุขี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวเบญจวรรณ ขวัญมา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการการโรงแรม
ครูประจำ แผนกวิชาการการโรงแรม
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายพงษ์รพี จันทร์เหลือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการวิจิตศิลป์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการศิลปะหัตกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาการศิลปะหัตกรรม
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนางสาวพรฤดี ดงใหญ่
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม

นางอกนิษฐ หิดาวรรณ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนายวันชนะ ขันต่อ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาการวิจิตศิลป์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางปริศนา ดวงดารา
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนางสาวอุดมลักษ์ พิศรูป
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวกันทิมา หว่างแสง
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนายปิยะ ชูถิ่น
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการนางภัสสร เนียมหอม
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจพิพัฒน์ จิมรัมย์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวปริศนา ภูมิกาญจน์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวกอบกาญจน์ ป่านแก้ว
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายสัมพันธ์ หลงพิมาย
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาการการโรงแรมนางสาววรรษมน รุ่งศรีเรือง
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณว่าที่ร้อยตรีอาทร ทาราวุธ
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายวิชยา ปุ่นอุดม
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีว่าที่ร้อยตรีณัฐวัฒน์ แว่นแก้ว
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์รอ.หญิงสุลักษณ์ อัมพะลพ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายวรภัทร ธุวสันติ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการวิจิตศิลป์นางสาวกัลยาณี พิทักษา
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายพิเชษฐ์ หอมทอง
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวพรเพ็ญ พุทธิมา
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนางสาวไปรยา อรรถนาถ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนายจิตติ พิทักษา
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนายนิรันดิ์ บุญคง
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายวุฒิชัย ทับทิมเทศ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวลออง วัจนะสาริกากุล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายวินัย โสมรักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวธันย์รดา ชินทอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)นางสาวกิ่งกัญญา อุทธา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุดาวรรณ เชื้อสะอาด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวฐิตารีย์ ทิพย์รักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวทิฆัมพร วงศาโรจน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายศิวกานต์ เชิดบุญเรือง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสิรภัทร ปิ่นทอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเพชราภรณ์ รุ่งเป้า
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุธาสินี นามนวล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางเบญจวรรณ วิภาดาพรพงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวธนพร วีระสัย
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุนางสาวเบญจนาถ วาจาสิทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวปัทมา หาพิกุล
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนายพัฒนพงศ์ ศรีสกุล
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวสินีนุช หมื่นอาสา
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศพรวิสาข์ จตุระบุล
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือนางสาวณัฐพร ศรีแจ่ม
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากรนางสาวสิริรัตน์ จุฑาเกตุ
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการนางสาวณัฐปภัสร์ ทองขาว
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยวนางสาวอณิสา บัวเขียว
ครูประจำ แผนกวิชาการการโรงแรมนายเบญจพล หิรัญ
ครูประจำ แผนกวิชาการการโรงแรมนางสิทธิภรณ์ ไพพงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิคนายบัณฑิต สุขพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาการศิลปะหัตกรรม
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนางอภัสรา เศรษฐาพิชญุตม์
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ สุกรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวณัชจิรา บัตทิม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานการเงินนางสาวณภัสนันท์ เผ่าพันธ์ุดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายพลชัย ดีรอด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์นางสาวนงค์ลักษณ์ จะระจะแสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาอภิสิทธิ์ ชนะโชติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการการโรงแรม
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายไกรสรณ์ ศรีสวาสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการวิจิตศิลป์วศัย สติชอบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวณัชชา ธารีสาสน์
ลูกจ้างประจำ งานบัญชีนางจินตนา ทองจีน
ลูกจ้างประจำ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายสุรินทร์ ค้าแหวน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายสกุลศักดิ์ วันดียา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)

นางธนิสร แจ้งดี
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางศุภธิดา ขุมทรัพย์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)ชลดา จิตรไพบูลย์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวพรพิมล สาใจ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางเสาวลักษณ์ นุชละออ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวน้ำผึ้ง มีโรจน์สม
เจ้าหน้าที่ งานการเงินกรรณิกา มงคลมนต์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวศิริวรรณ สุภมนตรี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวมนัชญา วงษ์สุภาพ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายธนพงษ์ แสงอินทร์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวปราณี สุวรรณคช
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวพรจรัส ดาวเรือง
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักพรทิพา สุริแสง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวฉัตรวรุณ ดีลา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวสมพร ฉัตรเจริญ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายเกรียงศักดิ์ ฟุ้งลัดดา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางสังวาร ศรีโคตร
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)

นายโกสินทร์ พุทธรักษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ