ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
36

• หญิง
79

รวม
115


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
31

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
40

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
28


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
16

• แผนกวิชาการบัญชี
7

• แผนกวิชาการตลาด
5

• แผนกวิชาการเลขานุการ
5

• แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11

• แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
7

• แผนกวิชาการจัดการโลจีสติก
1

• แผนกวิชาการผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
3

• แผนกวิชาการการโรงแรม
3

• แผนกวิชาการวิจิตศิลป์
3

• แผนกวิชาการศิลปะหัตกรรม
4

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
2

• แผนกวิชาคหกรรม
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
6

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
4

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
7

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
19

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
7

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2
นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณัฐพงศ์ แก้วงวศ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนางสมพิศ โยมา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางสุภาณี แสงอินทร์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางสาวภัทรวรรณ ตันสกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวลออง วัจนะสาริกากุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางจุฑารัตน์ พรหมจุ้ย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางบุษดี วีเซ่
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดนางมาลี พรหมเจริญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการนายอริยวัฒ เฉลิมกิจ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางนงลักษณ์ สังข์ทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการนางสาววิรงรอง ผลจริต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการผ้าและเครื่องแต่งกายอุษณิษา ตรีสุขี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยวสัมพันธ์ หลงพิมาย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการการโรงแรมนายสุเทพ นิติโรจน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการศิลปะหัตกรรม

นางสาวขวัญใจ สีตอง
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายวันชนะ ขันต่อ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางปริศนา ดวงดารา
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางกรรณิการ์ ยาวิปา
หัวหน้างาน งานการเงินนางสาวสมปรารถนา อุบลเพ็ง
หัวหน้างาน งานบัญชีพัชราภรณ์ รักรู้กิจ
หัวหน้างาน งานพัสดุบุญนำ โตสูง
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางภัสสร เนียมหอม
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวอัยยกรณ์ พันธุ์จินา
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนางสาวกอบกาญจน์ ป่านแก้ว
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายวินัย โสมรักษ์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนางสาววรรษมน รุ่งศรีเรือง
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์พรวิสาข์ จตุระบุล
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจว่าที่ร้อยตรีอาทร ทาราวุธ
หัวหน้างาน งานปกครองนายธนิศศักดิ์ ธรรมวิฐี
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาอารมณ์ บุญเชิดฉาย
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานร.อ.หญิงสุลักษณ์ อัมพะลพ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวณฤดี สว่างกิจ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานางสาวกัลยาณี พิทักษา
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางเบญจวรรณ วิภาดาพรพงษ์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนขนิษฐา รอดพงศ์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอรรถกร จันทรตรี
หัวหน้างาน งานทะเบียนชมัยพร เจตตกร
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนายบัณฑิต สุขพันธ์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนางสุภาภรณ์ กระตุฤกษ์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายณัฐชานนท์ ภทรักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางเบญจวรรณ ฟุ้งลัดดา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายธานินทร์ สหรัตนผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางศรินธร อ้นสวน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางเยาวลักษณ์ อ่วมทร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสิริลักษณ์ สอนครบุรี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายกามนิต ใบภักดี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนิชา สุภู่อ่อน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีสุนิตยา สุขีลักษณ์
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางอกนิษฐ หิดาวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการจีรศักดิ์ หมุนขำ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนายพัฒนพงศ์ ศรีสกุล
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจอารยา เล็กนิคม
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวศุภากรณ์ ประคองทรัพย์
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวไปรยา อรรถนาถ
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวศศิธร พลนันท์
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายปิยะ ชูถิ่น
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการนางสาวณัฐพร ศรีแจ่ม
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการนายภัทรกร แก้วเขียว
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการนางสาวชนัญชิดา ทำเลดี
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยวนางสาวเบญจวรรณ ขวัญมา
ครูประจำ แผนกวิชาการการโรงแรมนางจริยา รอดจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาการวิจิตศิลป์นายชำนาญ พรหมราชแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาการศิลปะหัตกรรมนายพงษ์รพี จันทร์เหลือง
ครูประจำ แผนกวิชาการศิลปะหัตกรรมนางสาวจุรีรัตน์ วิเศษศรี
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมนายมานะ สุภาผล
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม

นายเชิดชาย ชัยภาณุเกียรติ์
ข้าราชการพลเรือน งานบัญชี

นายพลชัย ดีรอด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการนายวุฒิชัย ทับทิมเทศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยวนายไกรสรณ์ ศรีสวาสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการวิจิตศิลป์วศัย สติชอบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกศรายุทธ ทองแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรม

นางสาวณัชชา ธารีสาสน์
ลูกจ้างประจำ งานบัญชีนางจินตนา ทองจีน
ลูกจ้างประจำ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายไพรัช พันธ์ไม้
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)

นายประภาส ทองโต่น
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายสุรินทร์ ค้าแหวน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายสกุลศักดิ์ วันดียา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)ดาริน พวงมาลัย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)

นางสาวมธุรส สระทองคำ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางธนิสร แจ้งดี
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางศุภธิดา ขุมทรัพย์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)ชลดา จิตรไพบูลย์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวสมพร ฉัตรเจริญ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นางสาวมัทนา นิยมวงษ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวพรพิมล สาใจ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวสมใจ ล้อมหัดไทย
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางเสาวลักษณ์ นุชละออ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวน้ำผึ้ง มีโรจน์สม
เจ้าหน้าที่ งานการเงินกรรณิกา มงคลมนต์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวศิริวรรณ สุภมนตรี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวเดือนนภา กำแพงทอง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวมนัชญา วงษ์สุภาพ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวปราณี สุวรรณคช
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวศิริจันทร์ ฉิมพาลี
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางดาวรุ่ง โกมลวานิช
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนางสาวพรจรัส ดาวเรือง
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาววราภรณ์ ธนูบรรพ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวลัดดาวัลย์ ด่านธนานุรักษ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางพิมพ์พร สุขสม
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวฉัตรวรุณ ดีลา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางรุ่งทิพย์ ดวงสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนพรทิพา สุริแสง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายเกรียงศักดิ์ ฟุ้งลัดดา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางผาสุข มีวงษ์สม
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางสังวาร ศรีโคตร
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายเฉลิมพล พันธุ์ไม้
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)

พิพัฒน์ จิมรัมย์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนิรันดิ์ บุญคง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายโกสินทร์ พุทธรักษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ สุกรณ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางณัทกาญจน์ การสมสิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน