ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
31

• หญิง
79

รวม
110


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
15

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
24

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
63


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
16

• แผนกวิชาการบัญชี
9

• แผนกวิชาการตลาด
6

• แผนกวิชาการเลขานุการ
5

• แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10

• แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
8

• แผนกวิชาการผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
3

• แผนกวิชาการการโรงแรม
4

• แผนกวิชาการวิจิตศิลป์
4

• แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
4

• แผนกวิชาการศิลปะหัตกรรม
1

• แผนกวิชาคหกรรม
1

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
8

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
8

• งานอาคารสถานที่
8

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
8

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
5

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7

• งานความร่วมมือ
8

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
6

• งานปกครอง
8

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
20

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
7

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
7

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
7

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6

• งานทะเบียน
6

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานสื่อการเรียนการสอน
6

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
3

• งานพัสดุ(นักการภารโรง)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
5

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1
นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอรรถกร จันทรตรี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนางสาวสุทธาทิพย์ เหมือนสกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางสาวรุ่งฉัตร เลิศพงษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวสิริลักษณ์ สอนครบุรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวณฤดี สว่างกิจ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสุนิตยา สุขีลักษณ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนางสาวพรเพ็ญ พุทธิมา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางภัสสร เนียมหอม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางนงลักษณ์ สังข์ทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาววิรงรอง ผลจริต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการผ้าและเครื่องแต่งกาย
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวอาภากร ตรีสุขี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวเบญจวรรณ ขวัญมา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการการโรงแรม
ครูประจำ แผนกวิชาการการโรงแรม
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายพงษ์รพี จันทร์เหลือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการวิจิตศิลป์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการศิลปะหัตกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาการศิลปะหัตกรรม
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนายวันชนะ ขันต่อ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาการวิจิตศิลป์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวพรฤดี ดงใหญ่
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางอกนิษฐ หิดาวรรณ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนางสาวปริศนา ภูมิกาญจน์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวอุดมลักษ์ พิศรูป
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวธนพร วีระสัย
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุนางสาวกันทิมา หว่างแสง
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนายปิยะ ชูถิ่น
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการนายร้อยกาญจน์ ศรีสุขโข
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศพิพัฒน์ จิมรัมย์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนายพิเชษฐ์ หอมทอง
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณนางสาวกอบกาญจน์ ป่านแก้ว
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายเบญจพล หิรัญ
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาการการโรงแรม
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาววรรษมน รุ่งศรีเรือง
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาว่าที่ร้อยตรีอาทร ทาราวุธ
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายวิชยา ปุ่นอุดม
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวสิรภัทร ปิ่นทอง
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์รอ.หญิงสุลักษณ์ อัมพะลพ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายวรภัทร ธุวสันติ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการวิจิตศิลป์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวกัลยาณี พิทักษา
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสัมพันธ์ หลงพิมาย
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาการการโรงแรม
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางพชรพร เสมศรี
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวไปรยา อรรถนาถ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนายจิตติ พิทักษา
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนายนิรันดิ์ บุญคง
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายวุฒิชัย ทับทิมเทศ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ว่าที่ร้อยตรีอิศรานุวัฒน์ แว่นแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวธันย์รดา ชินทอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานายณัฐภัทร วัชรพัฒนกุล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวกิ่งกัญญา อุทธา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนางสาวสุดาวรรณ เชื้อสะอาด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนางสาวฐิตารีย์ ทิพย์รักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)นางสาวทิฆัมพร วงศาโรจน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานายศิวกานต์ เชิดบุญเรือง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวเพชราภรณ์ รุ่งเป้า
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณนางสาวสุธาสินี นามนวล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวณัฏฐ์ณิชชา จันทร์แก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวเบญจนาถ วาจาสิทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสุวรรณี กงทอง
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวปัทมา หาพิกุล
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางปริศนา ดวงดารา
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนางสาวอรณิชา เงาะเศษ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวพัชรา ทองเหลื่อม
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายพัฒนพงศ์ ศรีสกุล
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวศุภากรณ์ ประคองทรัพย์
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวทิพวรรณ บุกบุญ
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากรนางสาวสินีนุช หมื่นอาสา
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานพรวิสาข์ จตุระบุล
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวณัฐพร ศรีแจ่ม
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นางสาวสุนิตา มีดวง
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวสิริรัตน์ จุฑาเกตุ
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวณัฐปภัสร์ ทองขาว
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวอณิสา บัวเขียว
ครูประจำ แผนกวิชาการการโรงแรม
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายชัชวนันท์ จันทรขุน
ครูประจำ แผนกวิชาการวิจิตศิลป์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์นางสาวปุญญาภา พุธสวัสดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิคนางสิทธิภรณ์ ไพพงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา

นายณัฐวัฒน์ รุมรัตนะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นางสาวณภัสนันท์ เผ่าพันธ์ุดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายพลชัย ดีรอด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายดลมินทร์ ทองนาค
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางจินตนา ทองจีน
ลูกจ้างประจำ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางธนิสร แจ้งดี
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางศุภธิดา ขุมทรัพย์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)ชลดา จิตรไพบูลย์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายเกรียงศักดิ์ ฟุ้งลัดดา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นางสาวสิริกาญจน์ เกศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวพรพิมล สาใจ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางเสาวลักษณ์ นุชละออ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวน้ำผึ้ง มีโรจน์สม
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสุมาลี เฉลิมไทย
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีกรรณิกา มงคลมนต์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวศิริวรรณ สุภมนตรี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวมนัชญา วงษ์สุภาพ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวปฏิมมาภรณ์ พงษ์เมตตาสันติ
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวปราณี สุวรรณคช
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาววราภรณ์ นักเกลื่อน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางศรัญญา พบกลาง
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายสาธิต กล่ำรัศมี
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวสุดารัตน์ รื่นเพียร
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวดวงใจ อยู่มาก
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวมนัสนันท์ สิทธิกูล
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนพรทิพา สุริแสง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวนรากร พบกลาง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวฉัตรวรุณ ดีลา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนายสุพัฒน์ มงคลลาภ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายวรพล งามขำ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายอานนท์ อยู่ภู่
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางวันดี ประสงค์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(นักการภารโรง)นายสุรินทร์ ค้าแหวน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายสกุลศักดิ์ วันดียา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายทรงศักดิ์ ขันธคุณ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาวเบ็ญจวรรณ ป้อมเงิน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางกัญฐณา มุ้ยท้องคุ้ง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสังวาร ศรีโคตร
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)

นายโกสินทร์ พุทธรักษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน