ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
29

• หญิง
61

รวม
90


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
19

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
30

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
32


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
11

• แผนกวิชาการบัญชี
7

• แผนกวิชาการตลาด
4

• แผนกวิชาการเลขานุการ
4

• แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10

• แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
7

• แผนกวิชาการผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
2

• แผนกวิชาการการโรงแรม
4

• แผนกวิชาการวิจิตศิลป์
3

• แผนกวิชาการศิลปะหัตกรรม
2

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
1

• แผนกวิชาคหกรรม
1

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
6

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
8

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
4

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
14

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
20

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
3

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1
นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุทธาทิพย์ เหมือนสกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนางสาวอารีย์รัตน์ จันทร์วิเศษ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมืออรรถกร จันทรตรี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายจีรศักดิ์ หมุนขำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวณฤดี สว่างกิจ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางสุนิตยา สุขีลักษณ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางมาลี พรหมเจริญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนายอริยวัฒ เฉลิมกิจ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางนงลักษณ์ สังข์ทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาววิรงรอง ผลจริต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการผ้าและเครื่องแต่งกาย
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนางสาวอุษณิษา ตรีสุขี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายสัมพันธ์ หลงพิมาย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการการโรงแรม
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาการการโรงแรม
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายมานะ สุภาผล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางอกนิษฐ หิดาวรรณ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนายวันชนะ ขันต่อ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาการวิจิตศิลป์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางปริศนา ดวงดารา
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนางกรรณิการ์ ยาวิปา
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางพัชราภรณ์ รักรู้กิจ
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายบุญนำ โตสูง
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางภัสสร เนียมหอม
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายภัทรกร แก้วเขียว
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวกอบกาญจน์ ป่านแก้ว
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาววรรษมน รุ่งศรีเรือง
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากรว่าที่ร้อยตรีอาทร ทาราวุธ
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายวิชยา ปุ่นอุดม
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวสิริลักษณ์ สอนครบุรี
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษารอ.หญิงสุลักษณ์ อัมพะลพ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวศุภากรณ์ ประคองทรัพย์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวกัลยาณี พิทักษา
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางเบญจวรรณ วิภาดาพรพงษ์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางขนิษฐา รอดพงศ์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวไปรยา อรรถนาถ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวศศิธร พลนันท์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายนิรันดิ์ บุญคง
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสุภาภรณ์ กระตุฤกษ์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาการการโรงแรม

นางสาวลออง วัจนะสาริกากุล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายวินัย โสมรักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาว่าที่ร้อยตรีณัฐวัฒน์ แว่นแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวธันย์รดา ชินทอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)นายพิเชษฐ์ หอมทอง
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานการเงินนางสาวกันทิมา หว่างแสง
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวอุดมลักษ์ พิศรูป
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนายจิตติ พิทักษา
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวพรเพ็ญ พุทธิมา
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนายพัฒนพงศ์ ศรีสกุล
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายปิยะ ชูถิ่น
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่พรวิสาข์ จตุระบุล
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือนางสาวณัฐพร ศรีแจ่ม
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากรนางสาวอณิสา บัวเขียว
ครูประจำ แผนกวิชาการการโรงแรมนางสาวเบญจวรรณ ขวัญมา
ครูประจำ แผนกวิชาการการโรงแรม
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายวรภัทร ธุวสันติ
ครูประจำ แผนกวิชาการวิจิตศิลป์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)นายบัณฑิต สุขพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาการศิลปะหัตกรรมนายพงษ์รพี จันทร์เหลือง
ครูประจำ แผนกวิชาการศิลปะหัตกรรม
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง

นางสาวขนิษฐา พฤกษอาภรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายพลชัย ดีรอด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์นายวุฒิชัย ทับทิมเทศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายไกรสรณ์ ศรีสวาสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการวิจิตศิลป์วศัย สติชอบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวณัชชา ธารีสาสน์
ลูกจ้างประจำ งานบัญชีนางจินตนา ทองจีน
ลูกจ้างประจำ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายสุรินทร์ ค้าแหวน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายสกุลศักดิ์ วันดียา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)

นางธนิสร แจ้งดี
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางศุภธิดา ขุมทรัพย์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)ชลดา จิตรไพบูลย์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวสมพร ฉัตรเจริญ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวลัดดาวัลย์ ด่านธนานุรักษ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวมัทนา นิยมวงษ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวพรพิมล สาใจ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางเสาวลักษณ์ นุชละออ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวน้ำผึ้ง มีโรจน์สม
เจ้าหน้าที่ งานการเงินกรรณิกา มงคลมนต์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวศิริวรรณ สุภมนตรี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวมนัชญา วงษ์สุภาพ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวปราณี สุวรรณคช
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนายธนพงษ์ แสงอินทร์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวพรจรัส ดาวเรือง
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาววราภรณ์ ธนูบรรพ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางพิมพ์พร สุขสม
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวฉัตรวรุณ ดีลา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนพรทิพา สุริแสง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายเกรียงศักดิ์ ฟุ้งลัดดา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางสังวาร ศรีโคตร
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)

พิพัฒน์ จิมรัมย์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนายโกสินทร์ พุทธรักษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ สุกรณ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา