ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
35

• หญิง
76

รวม
111


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
15

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
27

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
60


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
17

• แผนกวิชาการบัญชี
8

• แผนกวิชาการตลาด
5

• แผนกวิชาการเลขานุการ
4

• แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9

• แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
8

• แผนกวิชาการผ้าและเครื่องแต่งกาย
1

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
3

• แผนกวิชาการการโรงแรม
5

• แผนกวิชาการวิจิตศิลป์
5

• แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
1

• แผนกวิชาการศิลปะหัตกรรม
1

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
1

• แผนกวิชาคหกรรม
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
9

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
7

• งานอาคารสถานที่
10

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
5

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• งานความร่วมมือ
10

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
6

• งานปกครอง
9

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
23

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
8

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
7

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
9

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5

• งานทะเบียน
6

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
7

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
3

• งานพัสดุ(นักการภารโรง)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
5

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1
นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอรรถกร จันทรตรี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนางสาวรุ่งฉัตร เลิศพงษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางสาวสุทธาทิพย์ เหมือนสกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวสิริลักษณ์ สอนครบุรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวณฤดี สว่างกิจ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสุนิตยา สุขีลักษณ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางสาวพรเพ็ญ พุทธิมา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณนางสาวศุภากรณ์ ประคองทรัพย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางนงลักษณ์ สังข์ทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาววิรงรอง ผลจริต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการผ้าและเครื่องแต่งกาย
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวอุษณิษา ตรีสุขี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวเบญจวรรณ ขวัญมา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการการโรงแรม
ครูประจำ แผนกวิชาการการโรงแรม
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายพงษ์รพี จันทร์เหลือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการวิจิตศิลป์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการศิลปะหัตกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาการศิลปะหัตกรรม
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวพรฤดี ดงใหญ่
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางอกนิษฐ หิดาวรรณ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนายวันชนะ ขันต่อ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาการวิจิตศิลป์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางปริศนา ดวงดารา
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนางสาวอุดมลักษ์ พิศรูป
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวธนพร วีระสัย
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวกันทิมา หว่างแสง
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนายปิยะ ชูถิ่น
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการนางภัสสร เนียมหอม
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจพิพัฒน์ จิมรัมย์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวปริศนา ภูมิกาญจน์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวกอบกาญจน์ ป่านแก้ว
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายสัมพันธ์ หลงพิมาย
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาการการโรงแรม
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาววรรษมน รุ่งศรีเรือง
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาว่าที่ร้อยตรีอาทร ทาราวุธ
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายวิชยา ปุ่นอุดม
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือว่าที่ร้อยตรีณัฐวัฒน์ แว่นแก้ว
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษารอ.หญิงสุลักษณ์ อัมพะลพ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายวรภัทร ธุวสันติ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการวิจิตศิลป์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวกัลยาณี พิทักษา
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายพิเชษฐ์ หอมทอง
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางพชรพร เสมศรี
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวไปรยา อรรถนาถ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนายจิตติ พิทักษา
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนายนิรันดิ์ บุญคง
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายวุฒิชัย ทับทิมเทศ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายวินัย โสมรักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวธันย์รดา ชินทอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานายณัฐภัทร วัชรพัฒนกุล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวกิ่งกัญญา อุทธา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนางสาวสุดาวรรณ เชื้อสะอาด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนางสาวฐิตารีย์ ทิพย์รักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวทิฆัมพร วงศาโรจน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานายศิวกานต์ เชิดบุญเรือง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวสิรภัทร ปิ่นทอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวเพชราภรณ์ รุ่งเป้า
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณนางสาวสุธาสินี นามนวล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวเบญจนาถ วาจาสิทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานการเงินนางสาวปัทมา หาพิกุล
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางสาวพัชรา ทองเหลื่อม
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายพัฒนพงศ์ ศรีสกุล
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวสินีนุช หมื่นอาสา
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจพรวิสาข์ จตุระบุล
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวณัฐพร ศรีแจ่ม
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นางสาวสิริรัตน์ จุฑาเกตุ
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวณัฐปภัสร์ ทองขาว
ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวอณิสา บัวเขียว
ครูประจำ แผนกวิชาการการโรงแรม
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายเบญจพล หิรัญ
ครูประจำ แผนกวิชาการการโรงแรม
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายชัชวนันท์ จันทรขุน
ครูประจำ แผนกวิชาการวิจิตศิลป์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์นางสิทธิภรณ์ ไพพงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางอภัสรา เศรษฐาพิชญุตม์
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายณัฐวัฒน์ รุมรัตนะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นางสาวณภัสนันท์ เผ่าพันธ์ุดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายพลชัย ดีรอด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวนงค์ลักษณ์ จะระจะแสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายดลมินทร์ ทองนาค
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาอภิสิทธิ์ ชนะโชติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการการโรงแรม
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายไกรสรณ์ ศรีสวาสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการวิจิตศิลป์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนวศัย สติชอบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางจินตนา ทองจีน
ลูกจ้างประจำ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางธนิสร แจ้งดี
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางศุภธิดา ขุมทรัพย์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)ชลดา จิตรไพบูลย์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายเกรียงศักดิ์ ฟุ้งลัดดา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นางสาวสิริกาญจน์ เกศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวพรพิมล สาใจ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางเสาวลักษณ์ นุชละออ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวน้ำผึ้ง มีโรจน์สม
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสุมาลี เฉลิมไทย
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีกรรณิกา มงคลมนต์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวศิริวรรณ สุภมนตรี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวมนัชญา วงษ์สุภาพ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสิงหวัฒน์ ผลจริต
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวปราณี สุวรรณคช
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวปฏิมมาภรณ์ พงษ์เมตตาสันติ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวสมพร ฉัตรเจริญ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีน.ส.วันวิสาข์​ ผดุง​ญาติ​
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางศรัญญา พบกลาง
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายสาธิต กล่ำรัศมี
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวสุดารัตน์ รื่นเพียร
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวโชติกา สุนทรภัณฑ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวมนัสนันท์ สิทธิกูล
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนพรทิพา สุริแสง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวนรากร พบกลาง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวฉัตรวรุณ ดีลา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนายสุพัฒน์ มงคลลาภ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายวรพล งามขำ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายอานนท์ อยู่ภู่
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางวันดี ประสงค์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(นักการภารโรง)นายสุรินทร์ ค้าแหวน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายสกุลศักดิ์ วันดียา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายทรงศักดิ์ ขันธคุณ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาวเบ็ญจวรรณ ป้อมเงิน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางกัญฐณา มุ้ยท้องคุ้ง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสังวาร ศรีโคตร
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)

นายโกสินทร์ พุทธรักษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน