ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
35

• หญิง
81

รวม
116


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
30

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
41

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
27


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
16

• แผนกวิชาการบัญชี
8

• แผนกวิชาการตลาด
5

• แผนกวิชาการเลขานุการ
5

• แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10

• แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ
6

• แผนกวิชาการจัดการโลจีสติก
1

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
2

• แผนกวิชาการการโรงแรม
3

• แผนกวิชาการวิจิตศิลป์
2

• แผนกวิชาการศิลปะหัตกรรม
5

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
2

• แผนกวิชาคหกรรม
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
7

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
5

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
6

• งานปกครอง
7

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
22

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
5

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
7

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2
นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพิเชษฐ์ หาดี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนางสุภาณี แสงอินทร์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางสาวภัทรวรรณ ตันสกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวลออง วัจนะสาริกากุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางจุฑารัตน์ พรหมจุ้ย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางบุษดี วีเซ่
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดนางมาลี พรหมเจริญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการนายอริยวัฒ เฉลิมกิจ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจพรวิสาข์ จตุระบุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการสัมพันธ์ หลงพิมาย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการการโรงแรมนายสุเทพ นิติโรจน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการศิลปะหัตกรรม

นางอกนิษฐ หิดาวรรณ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวขวัญใจ สีตอง
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวกัลยาณี พิทักษา
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางปริศนา ดวงดารา
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางมาริสา อนันตเสถ
หัวหน้างาน งานการเงินนายเชิดชาย ชัยภาณุเกียรติ์
หัวหน้างาน งานบัญชีนางภัสสร เนียมหอม
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวอัยยกรณ์ พันธุ์จินา
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนางสาวกอบกาญจน์ ป่านแก้ว
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสุภาภรณ์ กระตุฤกษ์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนางสาววรรษมน รุ่งศรีเรือง
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อุษณิษา ตรีสุขี
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจว่าที่ร้อยตรีอาทร ทาราวุธ
หัวหน้างาน งานปกครองนางสมสมัย เทพหัสดิน ณ อยุธยา
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาอารมณ์ บุญเชิดฉาย
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานร.อ.หญิงสุลักษณ์ อัมพะลพ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวณฤดี สว่างกิจ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายธนิศศักดิ์ ธรรมวิฐี
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางเบญจวรรณ วิภาดาพรพงษ์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวผ่องพรรณ ศรีภิรมย์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอรรถกร จันทรตรี
หัวหน้างาน งานทะเบียนชมัยพร เจตตกร
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนายบัณฑิต สุขพันธ์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน

นายณัฐชานนท์ ภทรักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางเบญจวรรณ ฟุ้งลัดดา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายธานินทร์ สหรัตนผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางศรินธร อ้นสวน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางเยาวลักษณ์ อ่วมทร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวินัย โสมรักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสิริลักษณ์ สอนครบุรี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางกรรณิการ์ ยาวิปา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายกามนิต ใบภักดี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์บุญนำ โตสูง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนิชา สุภู่อ่อน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีพัชราภรณ์ รักรู้กิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีสุนิตยา สุขีลักษณ์
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดขนิษฐา รอดพงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางพัชรา ศิริกุลยานนท์
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการจีรศักดิ์ หมุนขำ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการนายพัฒนพงศ์ ศรีสกุล
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวศุภากรณ์ ประคองทรัพย์
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวไปรยา อรรถนาถ
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวศศิธร พลนันท์
ครูประจำ แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายปิยะ ชูถิ่น
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการนายณฐกร ฉายถวิล
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการนายภัทรกร แก้วเขียว
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการนางนงลักษณ์ สังข์ทอง
ครูประจำ แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการนางสาวเบญจวรรณ ขวัญมา
ครูประจำ แผนกวิชาการการโรงแรมนางจริยา รอดจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาการวิจิตศิลป์นายวันชนะ ขันต่อ
ครูประจำ แผนกวิชาการวิจิตศิลป์นายชำนาญ พรหมราชแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาการศิลปะหัตกรรมนายกริช ตระการไทย
ครูประจำ แผนกวิชาการศิลปะหัตกรรมนายพงษ์รพี จันทร์เหลือง
ครูประจำ แผนกวิชาการศิลปะหัตกรรมนางสาววรรณา มาลีหวล
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมนายมานะ สุภาผล
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรม

นายวุฒิชัย ทับทิมเทศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยววศัย สติชอบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกศรายุทธ ทองแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรม

นางสาวณัชชา ธารีสาสน์
ลูกจ้างประจำ งานบัญชีนางจินตนา ทองจีน
ลูกจ้างประจำ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายไพรัช พันธ์ไม้
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)

นายประภาส ทองโต่น
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายสุรินทร์ ค้าแหวน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายสกุลศักดิ์ วันดียา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)ดาริน พวงมาลัย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)

นางสาวมธุรส สระทองคำ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางธนิสร แจ้งดี
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางศุภธิดา ขุมทรัพย์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)ชลดา จิตรไพบูลย์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวสมพร ฉัตรเจริญ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นางสาวมัทนา นิยมวงษ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวพรพิมล สาใจ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวสมใจ ล้อมหัดไทย
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางเสาวลักษณ์ นุชละออ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวน้ำผึ้ง มีโรจน์สม
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางพัชรี สุขเกษม
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวศิริวรรณ สุภมนตรี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวเดือนนภา กำแพงทอง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุกรรณิกา มงคลมนต์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวมนัชญา วงษ์สุภาพ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวปราณี สุวรรณคช
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวศิริจันทร์ ฉิมพาลี
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางดาวรุ่ง โกมลวานิช
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนางสาวพรจรัส ดาวเรือง
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางพรทิพย์ แจ่มฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาววราภรณ์ ธนูบรรพ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวลัดดาวัลย์ ด่านธนานุรักษ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาพิมพ์พร ลื่นแสง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวธิดารัตน์ ศรีวรรณะ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวฉัตรวรุณ ดีลา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางรุ่งทิพย์ ดวงสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนพรทิพา สุริแสง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายเกรียงศักดิ์ ฟุ้งลัดดา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางผาสุข มีวงษ์สม
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางสังวาร ศรีโคตร
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายเฉลิมพล พันธุ์ไม้
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)

พิพัฒน์ จิมรัมย์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนิรันดิ์ บุญคง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายโกสินทร์ พุทธรักษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ

นางณัทกาญจน์ การสมสิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน