ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด23133

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว71118

ปวช.1การบัญชีการบัญชี7101108

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม82634

ปวช.1การเลขานุการการเลขานุการ099

ปวช.1การออกแบบการออกแบบ8715

ปวช.1คอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชั่น20020

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4171112

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ235

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ116273

ปวช.243011

ปวช.2การตลาดการตลาด52631

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว21517

ปวช.2การบัญชีการบัญชี3118121

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม72532

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ099

ปวช.2คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์21315

ปวช.2คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต6410

ปวช.2คอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชั่น20020

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ335083

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ145

ปวช.2วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์527

ปวช.2ศิลปหัตถกรรมศิลปหัตถกรรม459

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ55055

ปวช.3การตลาดการตลาด12425

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว2810

ปวช.3การบัญชีการบัญชี5116121

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม52429

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ055

ปวช.3คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์01616

ปวช.3คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต121022

ปวช.3คอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชั่น20020

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ117586

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ4812

ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าแฟชั่น156

ปวช.3ศิลปหัตถกรรมศิลปหัตถกรรม202

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ134962

ปวส.1การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป12021

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ011

ปวส.1การตลาดการตลาด022

ปวส.1การบัญชีการบัญชี02929

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม4812

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ92635

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ71825

ปวส.2การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป51823

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ268

ปวส.2การตลาดการตลาด01515

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว134

ปวส.2การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์21921

ปวส.2การบัญชีการบัญชี14344

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม5813

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ72027

ปวส.2อาหารและโภชนาการการประกอบอาหาร011

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ91726

ป.ตรี.1การโรงแรมการโรงแรม2911

ป.ตรี.2การโรงแรมการโรงแรม279


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1106321427

ปวช.293322415

ปวช.376340416

ปวส.121104125

ปวส.232150182

ป.ตรี.12911

ป.ตรี.2279

รวม33212531585