ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด54146

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว51924

ปวช.1การบัญชีการบัญชี14149163

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม123345

ปวช.1การเลขานุการการเลขานุการ11516

ปวช.1การออกแบบการออกแบบ141428

ปวช.1คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์268

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ53106159

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ279

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ196180

ปวช.2การตลาดการตลาด22224

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว71017

ปวช.2การบัญชีการบัญชี68793

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม61723

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ099

ปวช.2การออกแบบการออกแบบ5611

ปวช.2คอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชั่น12012

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ325183

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ235

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ64753

ปวช.343011

ปวช.3การตลาดการตลาด42630

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว21416

ปวช.3การบัญชีการบัญชี3118121

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม72936

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ099

ปวช.3คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์11617

ปวช.3คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต7613

ปวช.3คอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชั่น27027

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ335386

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ358

ปวช.3วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์426

ปวช.3ศิลปหัตถกรรมศิลปหัตถกรรม448

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ65359

ปวส.1การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป077

ปวส.1การตลาดการตลาด01515

ปวส.1การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์033

ปวส.1การบัญชีการบัญชี14748

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม51823

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ53439

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ43135

ปวส.2การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป32326

ปวส.2การตลาดการตลาด145

ปวส.2การบัญชีการบัญชี03131

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม5611

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ72532

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ41822

ป.ตรี.2การโรงแรมการโรงแรม11011


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1127451578

ปวช.278252330

ปวช.3101336437

ปวส.115155170

ปวส.220107127

ป.ตรี.211011

รวม34213111653