บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การตลาดการตลาด13152165
56220201การตลาด/1 (ปวช.3 ) 11415
58220201การตลาด/1 (ปวช.2 ) 11415
59220201การตลาด/1 (ปวช.3 ) 235
60220201การตลาด/1 (ปวช.3 การตลาด ) 099
61220201การตลาด/1 (ปวช.3 การตลาด ) 21214
622020201การตลาด/1 (ปวช.3 การตลาด ) 2810
622020202การตลาด/2 (ปวช.2/2 การตลาด ) 01515
632020202การตลาด/2 (ปวช.2/2 การตลาด ) 088
642020201การตลาด/1 (ปวช.1/1 การตลาด ) 33538
642020202การตลาด/2 (ปวช.1/2 การตลาด ) 23436
ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว63844
56270201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.3 ) 415
57270201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.3 ) 033
58270201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.2 ) 011
60270201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.3 การท่องเที่ยว ) 011
61270201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.3 การท่องเที่ยว ) 033
622070201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.3 การท่องเที่ยว ) 178
632070201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.2 การท่องเที่ยว ) 077
642070201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.1 การท่องเที่ยว ) 11516
ปวช.1การบัญชีการบัญชี16201217
56220101การบัญชี/1 (ปวช.3/1 ) 123
56220102การบัญชี/2 (ปวช.3/2 ) 156
56220103การบัญชี/3 (ปวช.3/3 ) 099
56220104การบัญชี/4 (ปวช.3/4 ) 11314
59220101การบัญชี/1 (ปวช.3/1 ) 055
59220102การบัญชี/2 (ปวช.3/2 การบัญชี ) 022
59220103การบัญชี/3 (ปวช.3/3 ) 033
59220104การบัญชี/4 (ปวช.1/4 ) 01010
60220101การบัญชี/1 (ปวช.3/1 การบัญชี ) 112
60220102การบัญชี/2 (ปวช.3/2 การบัญชี ) 134
60220103การบัญชี/3 (ปวช.3/3 การบัญชี ) 01010
61220101การบัญชี/1 (ปวช.3/1 การบัญชี ) 011
61220102การบัญชี/2 (ปวช.3/2 การบัญชี ) 033
61220103การบัญชี/3 (ปวช.3/3 การบัญชี ) 011
61220104การบัญชี/4 (ปวช.3/4 การบัญชี ) 044
622020101การบัญชี/1 (ปวช.3/1 การบัญชี ) 112
622020102การบัญชี/2 (ปวช.3/2 การบัญชี ) 077
622020103การบัญชี/3 (ปวช.3/3 การบัญชี ) 055
632020101การบัญชี/1 (ปวช.2/1 การบัญชี ) 011
632020102การบัญชี/2 (ปวช.2/2 การบัญชี ) 044
632020103การบัญชี/3 (ปวช.2/3 การบัญชี ) 145
642020101การบัญชี/1 (ปวช.1/1 การบัญชี ) 43539
642020102การบัญชี/2 (ปวช.1/2 การบัญชี ) 33538
642020103การบัญชี/3 (ปวช.1/3 การบัญชี ) 23739
ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม31129160
56270101การโรงแรม/1 (ปวช.3 ) 51015
57270101การโรงแรม/1 (ปวช.3 ) 01414
58270101การโรงแรม/1 (ปวช.3 ) 01010
59270101การโรงแรม/1 (ปวช.3 การโรงแรม ) 178
59470101การโรงแรม/1 (ปริญญาตรี ) 246
60270101การโรงแรม/1 (ปวช.3 การโรงแรม ) 2911
60470101การโรงแรม/1 (ทลบ.2 ) 189
61270101การโรงแรม/1 (ปวช.3 การโรงแรม ) 8917
622070101การโรงแรม/1 (ปวช.3/1 การโรงแรม ) 167
622070102การโรงแรม/2 (ปวช.3/2 การโรงแรม ) 21315
632070101การโรงแรม/1 (ปวช.2/1 การโรงแรม ) 077
632070102การโรงแรม/2 (ปวช.2/2 การโรงแรม ) 213
642070101การโรงแรม/1 (ปวช.1 การโรงแรม ) 73138
ปวช.1การเลขานุการการเลขานุการ03131
56220301การเลขานุการ/1 (ปวช.3 ) 01919
58220301การเลขานุการ/1 (ปวช.2 ) 033
61220301การเลขานุการ/1 (ปวช.3 การเลขานุการ ) 033
622020301การเลขานุการ /1 (ปวช.3 การเลขานุการ ) 033
632020301การเลขานุการ /1 (ปวช.2 การเลขานุการ ) 033
ปวช.1การออกแบบการออกแบบ312556
60230201การออกแบบ/1 (ปวช.3 การออกแบบ ) 314
61230201การออกแบบ/1 (ปวช.3 การออกแบบ ) 404
622030201การออกแบบ/1 (ปวช.3 การออกแบบ ) 505
632030201การออกแบบ/1 (ปวช.2 การออกแบบ ) 358
642030201การออกแบบ/1 (ปวช.1 การออกแบบ ) 161935
ปวช.1คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์31518
56240601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ปวช.3 ) 01313
58240601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ปวช.3 ) 101
59240601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ปวช.3 ) 011
61240601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ปวช.3 ธุรกิจดอกไม้ฯ ) 112
622040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ปวช.3 ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ) 101
ปวช.1คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต19827
56230801คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต/1 (ปวช.3 ) 14216
57230801คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต/1 (ปวช.3 ) 4610
58230801คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต/1 (ปวช.3 ) 101
ปวช.1คอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชั่น707
60230801แอนิเมชั่น/1 (ปวช.3 แอนิเมชั่น ) 707
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ99181280
56220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.3 ) 189
56220402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.3 ) 01010
56220403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.3 ) 257
59220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 123
59220402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.3/2 คอมพิวเตอร์ ) 213
59220403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.1 ) 505
60220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 134
60220402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 077
60220403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.2/3 ) 9817
61220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์ ) 617
61220402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.3/2 คอมพิวเตอร์ ) 314
61220403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.3/3 คอมพิวเตอร์ ) 044
61220404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (ปวช.3/4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 156
622020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 314
622020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 257
622020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.3/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 21113
622020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (ปวช.2/4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 4913
632020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 134
632020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.2/2คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 134
632020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.2/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 112
632020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (ปวช.2/4 คอมพิวเตอร์ ) 2810
642020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 143246
642020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.1/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 182745
642020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.1/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 202646
ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ71522
56221101ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ/1 (ปวช.3 ) 224
57221101ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ/1 (ปวช.3 ) 4711
59221101ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ/1 (ปวช.3 ธุรกิจค้าปลีก ) 123
60221101ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ/1 (ปวช.3 ธุรกิจค้าปลีก ) 011
61221101ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ/1 (ปวช.3 ธุรกิจค้าปลีก ) 033
ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่549
622021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (ปวช.3 ธุรกิจค้าปลีก ) 437
632021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (ปวช.2 ธุรกิจค้าปลีก ) 112
ปวช.1พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ044
55220111คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/11 (ปวช.3/4 ) 044
ปวช.1แฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าแฟชั่น145
58240101เสื้อผ้าแฟชั่น/1 (ปวช.2 ) 011
59240101เสื้อผ้าแฟชั่น/1 (ปวช.1 ) 134
ปวช.1วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์211637
56230101วิจิตรศิลป์/1 (ปวช.3 ) 729
57230101วิจิตรศิลป์/1 (ปวช.3 ) 404
59230101วิจิตรศิลป์/1 (ปวช.3 ) 011
622030101วิจิตรศิลป์/1 (ปวช.3 วิจิตรศิลป์ ) 022
632030101วิจิตรศิลป์/1 (ปวช.2 วิจิตรศิลป์ ) 314
642030101วิจิตรศิลป์/1 (ปวช.1 วิจิตรศิลป์ ) 71017
ปวช.1ศิลปหัตถกรรมศิลปหัตถกรรม101
57230301ศิลปหัตถกรรม/1 (ปวช.3 ) 101
ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ44159203
56240402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวช.3 ) 033
56240403อาหารและโภชนาการ/3 (ปวช.3 ) 6814
57240404อาหารและโภชนาการ/4 (ปวช.3 ) 426
58240401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.3/1 อาหารและโภชนาการ ) 055
58240403อาหารและโภชนาการ/3 (ปวช.3/2 ) 055
59240401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.3/1 อาหารและโภชนาการ ) 022
59240402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวช.3/2 อาหารและโภชนาการ ) 448
60240401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.3/1 อาหารและโภชนาการ ) 088
60240402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวช.3/2 อาหารและโภชนาการ ) 5813
61240401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.3/1 อาหารฯ ) 123
61240402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวช.3/2 อาหารฯ ) 21214
622040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.3/1 อาหารและโภชนาการ ) 055
622040402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวช.3/2 อาหารและโภชนาการ ) 178
632040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.2/1 อาหารและโภชนาการ ) 213
632040402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวช.2/2 อาหารและโภชนาการ ) 055
632040403อาหารและโภชนาการ/3 (ปวช.1/3อาหารฯ ) 145
642040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.1/1 อาหารและโภชนาการ ) 74148
642040402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวช.1/2 อาหารและโภชนาการ ) 113748
ปวช.2การตลาดการตลาด98190
56220201การตลาด/1 (ปวช.3 ) 011
57220201การตลาด/1 (ปวช.3 ) 21921
58220201การตลาด/1 (ปวช.2 ) 1910
59220201การตลาด/1 (ปวช.3 ) 112
60220201การตลาด/1 (ปวช.3 การตลาด ) 134
61220201การตลาด/1 (ปวช.3 การตลาด ) 101
622020201การตลาด/1 (ปวช.3 การตลาด ) 022
632020201การตลาด/1 (ปวช.2 การตลาด ) 24446
632020202การตลาด/2 (ปวช.2/2 การตลาด ) 123
ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว102535
56270201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.3 ) 213
57270201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.3 ) 101
58270201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.2 ) 123
59270201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.3 ) 033
60270201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.3 การท่องเที่ยว ) 303
61270201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.3 การท่องเที่ยว ) 011
622070201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.3 การท่องเที่ยว ) 022
632070201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.2 การท่องเที่ยว ) 31619
ปวช.2การบัญชีการบัญชี13202215
56220101การบัญชี/1 (ปวช.3/1 ) 011
56220102การบัญชี/2 (ปวช.3/2 ) 033
57220101การบัญชี/1 (ปวช.3/1 ) 099
57220102การบัญชี/2 (ปวช.3/2 ) 01717
57220103การบัญชี/3 (ปวช.3/3 ) 11415
57220104การบัญชี/4 (ปวช.3 ) 4913
58220101การบัญชี/1 (ปวช.3/1 ) 055
58220102การบัญชี/2 (ปวช.2/2 ) 178
58220103การบัญชี/3 (ปวช.2/3 ) 167
59220103การบัญชี/3 (ปวช.3/3 ) 055
59220104การบัญชี/4 (ปวช.1/4 ) 01010
60220102การบัญชี/2 (ปวช.3/2 การบัญชี ) 033
60220103การบัญชี/3 (ปวช.3/3 การบัญชี ) 156
61220102การบัญชี/2 (ปวช.3/2 การบัญชี ) 022
61220103การบัญชี/3 (ปวช.3/3 การบัญชี ) 033
61220104การบัญชี/4 (ปวช.3/4 การบัญชี ) 066
622020101การบัญชี/1 (ปวช.3/1 การบัญชี ) 134
622020102การบัญชี/2 (ปวช.3/2 การบัญชี ) 022
622020103การบัญชี/3 (ปวช.3/3 การบัญชี ) 044
632020101การบัญชี/1 (ปวช.2/1 การบัญชี ) 24345
632020102การบัญชี/2 (ปวช.2/2 การบัญชี ) 24446
632020103การบัญชี/3 (ปวช.2/3 การบัญชี ) 011
ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม105161
57270101การโรงแรม/1 (ปวช.3 ) 011
58270101การโรงแรม/1 (ปวช.3 ) 11011
59270101การโรงแรม/1 (ปวช.3 การโรงแรม ) 022
60270101การโรงแรม/1 (ปวช.3 การโรงแรม ) 011
60470101การโรงแรม/1 (ทลบ.2 ) 011
622070101การโรงแรม/1 (ปวช.3/1 การโรงแรม ) 011
622070102การโรงแรม/2 (ปวช.3/2 การโรงแรม ) 033
632070101การโรงแรม/1 (ปวช.2/1 การโรงแรม ) 31518
632070102การโรงแรม/2 (ปวช.2/2 การโรงแรม ) 61723
ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ12324
57220301การเลขานุการ/1 (ปวช.3 ) 11516
58220301การเลขานุการ/1 (ปวช.2 ) 011
61220301การเลขานุการ/1 (ปวช.3 การเลขานุการ ) 011
632020301การเลขานุการ /1 (ปวช.2 การเลขานุการ ) 066
ปวช.2การออกแบบการออกแบบ191029
60230201การออกแบบ/1 (ปวช.3 การออกแบบ ) 112
61230201การออกแบบ/1 (ปวช.3 การออกแบบ ) 213
622030201การออกแบบ/1 (ปวช.3 การออกแบบ ) 022
632030201การออกแบบ/1 (ปวช.2 การออกแบบ ) 16622
ปวช.2คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์51722
56240601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ปวช.3 ) 145
57240601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ปวช.3 ) 123
58240601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ปวช.3 ) 033
59240601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ปวช.3 ) 303
61240601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ปวช.3 ธุรกิจดอกไม้ฯ ) 022
632040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ปวช.2 ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ) 066
ปวช.2คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต415
58230801คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต/1 (ปวช.3 ) 213
59230802คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต/2 (ปวช.3 ) 202
ปวช.2คอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชั่น11011
59230801แอนิเมชั่น/1 (ปวช.3 แอนิเมชั่น ) 505
60230801แอนิเมชั่น/1 (ปวช.3 แอนิเมชั่น ) 101
61230801แอนิเมชั่น/1 (ปวช.3 แอนิเมชั่น ) 505
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ82155237
57220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.3 ) 1910
57220402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.3 ) 257
57220403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.3 ) 178
58220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.3 ) 61016
58220402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.3/2 ) 21214
58220403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.2/3 ) 8917
59220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 101
59220402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.3/2 คอมพิวเตอร์ ) 257
59220403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.1 ) 167
60220402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 101
60220403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.2/3 ) 213
61220404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (ปวช.3/4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 134
622020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 112
622020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 101
622020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.3/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 134
632020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 142943
632020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.2/2คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 162844
632020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.2/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 212647
632020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (ปวช.2/4 คอมพิวเตอร์ ) 011
ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ01717
56221101ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ/1 (ปวช.3 ) 055
58221101ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ/1 (ปวช.3 ธุรกิจค้าปลีก ) 099
59221101ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ/1 (ปวช.3 ธุรกิจค้าปลีก ) 033
ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่4913
632021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (ปวช.2 ธุรกิจค้าปลีก ) 4913
ปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ088
55220111คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/11 (ปวช.3/4 ) 088
ปวช.2วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์14721
56230101วิจิตรศิลป์/1 (ปวช.3 ) 101
57230101วิจิตรศิลป์/1 (ปวช.3 ) 101
59230101วิจิตรศิลป์/1 (ปวช.3 ) 303
632030101วิจิตรศิลป์/1 (ปวช.2 วิจิตรศิลป์ ) 9716
ปวช.2ศิลปหัตถกรรมศิลปหัตถกรรม415
57230301ศิลปหัตถกรรม/1 (ปวช.3 ) 303
59230301ศิลปหัตถกรรม/1 (ปวช.3 ศิลปหัตถกรรม ) 112
ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ2798125
57240402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวช.3 ) 033
57240404อาหารและโภชนาการ/4 (ปวช.3 ) 156
58240401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.3/1 อาหารและโภชนาการ ) 268
58240403อาหารและโภชนาการ/3 (ปวช.3/2 ) 459
59240401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.3/1 อาหารและโภชนาการ ) 022
59240402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวช.3/2 อาหารและโภชนาการ ) 167
60240401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.3/1 อาหารและโภชนาการ ) 022
60240402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวช.3/2 อาหารและโภชนาการ ) 066
61240401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.3/1 อาหารฯ ) 123
622040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.3/1 อาหารและโภชนาการ ) 011
622040402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวช.3/2 อาหารและโภชนาการ ) 134
632040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.2/1 อาหารและโภชนาการ ) 82735
632040402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวช.2/2 อาหารและโภชนาการ ) 93039
ปวช.3การตลาดการตลาด21190211
56220201การตลาด/1 (ปวช.3 ) 83846
57220201การตลาด/1 (ปวช.3 ) 12425
58220201การตลาด/1 (ปวช.2 ) 21921
59220201การตลาด/1 (ปวช.3 ) 42529
60220201การตลาด/1 (ปวช.3 การตลาด ) 11920
61220201การตลาด/1 (ปวช.3 การตลาด ) 22931
622020201การตลาด/1 (ปวช.3 การตลาด ) 33639
ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว1992111
56270201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.3 ) 51823
57270201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.3 ) 189
58270201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.2 ) 1910
59270201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.3 ) 21214
60270201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.3 การท่องเที่ยว ) 41115
61270201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.3 การท่องเที่ยว ) 51621
622070201การท่องเที่ยว/1 (ปวช.3 การท่องเที่ยว ) 11819
ปวช.3การบัญชีการบัญชี43787830
56220101การบัญชี/1 (ปวช.3/1 ) 23840
56220102การบัญชี/2 (ปวช.3/2 ) 13435
56220103การบัญชี/3 (ปวช.3/3 ) 23234
56220104การบัญชี/4 (ปวช.3/4 ) 32831
57220101การบัญชี/1 (ปวช.3/1 ) 33538
57220102การบัญชี/2 (ปวช.3/2 ) 13536
57220103การบัญชี/3 (ปวช.3/3 ) 13132
57220104การบัญชี/4 (ปวช.3 ) 044
58220101การบัญชี/1 (ปวช.3/1 ) 23941
58220102การบัญชี/2 (ปวช.2/2 ) 13839
58220103การบัญชี/3 (ปวช.2/3 ) 24042
59220101การบัญชี/1 (ปวช.3/1 ) 14041
59220102การบัญชี/2 (ปวช.3/2 การบัญชี ) 23840
59220103การบัญชี/3 (ปวช.3/3 ) 03737
60220101การบัญชี/1 (ปวช.3/1 การบัญชี ) 24042
60220102การบัญชี/2 (ปวช.3/2 การบัญชี ) 23840
60220103การบัญชี/3 (ปวช.3/3 การบัญชี ) 011
60220105การบัญชี/5 (การบัญชี ) 101
61220101การบัญชี/1 (ปวช.3/1 การบัญชี ) 23739
61220102การบัญชี/2 (ปวช.3/2 การบัญชี ) 33336
61220103การบัญชี/3 (ปวช.3/3 การบัญชี ) 43438
61220104การบัญชี/4 (ปวช.3/4 การบัญชี ) 32831
622020101การบัญชี/1 (ปวช.3/1 การบัญชี ) 53338
622020102การบัญชี/2 (ปวช.3/2 การบัญชี ) 03838
622020103การบัญชี/3 (ปวช.3/3 การบัญชี ) 03636
ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม37178215
56270101การโรงแรม/1 (ปวช.3 ) 63137
57270101การโรงแรม/1 (ปวช.3 ) 41721
58270101การโรงแรม/1 (ปวช.3 ) 52227
59270101การโรงแรม/1 (ปวช.3 การโรงแรม ) 72532
59270102การโรงแรม/2 (การโรงแรม ) 011
60270101การโรงแรม/1 (ปวช.3 การโรงแรม ) 61723
61270101การโรงแรม/1 (ปวช.3 การโรงแรม ) 32629
622070101การโรงแรม/1 (ปวช.3/1 การโรงแรม ) 32427
622070102การโรงแรม/2 (ปวช.3/2 การโรงแรม ) 31518
ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ3107110
56220301การเลขานุการ/1 (ปวช.3 ) 24244
57220301การเลขานุการ/1 (ปวช.3 ) 02525
58220301การเลขานุการ/1 (ปวช.2 ) 055
59220301การเลขานุการ/1 (ปวช.3 ) 01010
60220301การเลขานุการ/1 (ปวช.3 การเลขานุการ ) 099
60220302การเลขานุการ/2 (ปวช.3 เลขานุการ ) 011
61220301การเลขานุการ/1 (ปวช.3 การเลขานุการ ) 11112
622020301การเลขานุการ /1 (ปวช.3 การเลขานุการ ) 044
ปวช.3การออกแบบการออกแบบ203454
60230201การออกแบบ/1 (ปวช.3 การออกแบบ ) 459
61230201การออกแบบ/1 (ปวช.3 การออกแบบ ) 71320
622030201การออกแบบ/1 (ปวช.3 การออกแบบ ) 91625
ปวช.3คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์67177
56240601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ปวช.3 ) 23032
57240601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ปวช.3 ) 156
58240601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ปวช.3 ) 01313
59240601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ปวช.3 ) 11314
61240601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ปวช.3 ธุรกิจดอกไม้ฯ ) 134
622040601ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ปวช.3 ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ ) 178
ปวช.3คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต362763
56230801คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต/1 (ปวช.3 ) 10414
57230801คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต/1 (ปวช.3 ) 71017
57230802คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต/2 (ปวช.3 ) 101
58230801คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต/1 (ปวช.3 ) 12921
59230802คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต/2 (ปวช.3 ) 6410
ปวช.3คอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชั่น61061
58230802แอนิเมชั่น/2 (ปวช.3 แอนิเมชั่น ) 20020
59230801แอนิเมชั่น/1 (ปวช.3 แอนิเมชั่น ) 15015
60230801แอนิเมชั่น/1 (ปวช.3 แอนิเมชั่น ) 12012
61230801แอนิเมชั่น/1 (ปวช.3 แอนิเมชั่น ) 14014
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ217520737
56220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.3 ) 93140
56220402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.3 ) 103848
56220403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.3 ) 162642
57220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.3 ) 53136
57220402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.3 ) 82937
57220403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.3 ) 132336
58220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.3 ) 33841
58220402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.3/2 ) 63339
58220403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.2/3 ) 022
59220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 132841
59220402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.3/2 คอมพิวเตอร์ ) 192241
60220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 172441
60220402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 122840
61220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์ ) 123345
61220402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.3/2 คอมพิวเตอร์ ) 123345
61220403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.3/3 คอมพิวเตอร์ ) 192847
622020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 142539
622020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวช.3/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 162440
622020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (ปวช.3/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 132437
ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ153449
56221101ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ/1 (ปวช.3 ) 31013
57221101ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ/1 (ปวช.3 ) 4913
57221102ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ/2 (ปวช.3 ) 101
58221101ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ/1 (ปวช.3 ธุรกิจค้าปลีก ) 268
59221101ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ/1 (ปวช.3 ธุรกิจค้าปลีก ) 123
60221101ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ/1 (ปวช.3 ธุรกิจค้าปลีก ) 235
61221101ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ/1 (ปวช.3 ธุรกิจค้าปลีก ) 246
ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่189
622021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (ปวช.3 ธุรกิจค้าปลีก ) 189
ปวช.3พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ53136
55220111คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/11 (ปวช.3/4 ) 53136
ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าแฟชั่น156
58240101เสื้อผ้าแฟชั่น/1 (ปวช.2 ) 156
ปวช.3วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์222446
56230101วิจิตรศิลป์/1 (ปวช.3 ) 61117
57230101วิจิตรศิลป์/1 (ปวช.3 ) 5510
57230102วิจิตรศิลป์/2 (ปวช.3 ) 101
59230101วิจิตรศิลป์/1 (ปวช.3 ) 426
622030101วิจิตรศิลป์/1 (ปวช.3 วิจิตรศิลป์ ) 6612
ปวช.3ศิลปหัตถกรรมศิลปหัตถกรรม9615
57230301ศิลปหัตถกรรม/1 (ปวช.3 ) 527
59230301ศิลปหัตถกรรม/1 (ปวช.3 ศิลปหัตถกรรม ) 448
ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ88326414
56240402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวช.3 ) 103343
56240403อาหารและโภชนาการ/3 (ปวช.3 ) 92130
57240402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวช.3 ) 62127
57240404อาหารและโภชนาการ/4 (ปวช.3 ) 81826
57240405อาหารและโภชนาการ/5 (ปวช.3 ) 112
58240401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.3/1 อาหารและโภชนาการ ) 62733
58240403อาหารและโภชนาการ/3 (ปวช.3/2 ) 52328
59240401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.3/1 อาหารและโภชนาการ ) 32730
59240402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวช.3/2 อาหารและโภชนาการ ) 22022
60240401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.3/1 อาหารและโภชนาการ ) 42226
60240402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวช.3/2 อาหารและโภชนาการ ) 21719
61240401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.3/1 อาหารฯ ) 72633
61240402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวช.3/2 อาหารฯ ) 81927
622040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวช.3/1 อาหารและโภชนาการ ) 92736
622040402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวช.3/2 อาหารและโภชนาการ ) 82432
ปวส.1การจัดการการจัดการ61723
633021501การจัดการ/1 (ปวส.1 การจัดการ ) 033
643021501การจัดการ/1 (ปวส.1 การจัดการ ) 61420
ปวส.1การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป11112
57321501การจัดการทั่วไป/1 (ปวส.2 ) 055
58321501การจัดการทั่วไป/1 (ปวส.2 ) 033
59321501การจัดการทั่วไป/1 (ปวส.2 ) 011
61321501การจัดการทั่วไป/1 (ปวส.2 การจัดการทั่วไป ) 011
62321501การจัดการทั่วไป/1 (ปวส.2 การจัดการทั่วไป ) 112
ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ055
58321101ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ/1 (ปวส.2 ) 011
59321101ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ/1 (ปวส.1 ) 044
ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า314
58321401การจัดการคลังสินค้า/1 (ปวส.2 ) 314
ปวส.1การตลาดการตลาด22527
59320201การตลาด/1 (ปวส.2 ) 011
60320201การตลาด/1 (ปวส.2 การตลาด ) 101
61320201การตลาด/1 (ปวส.2 การตลาด ) 044
62320201การตลาด/1 (ปวส.2 การตลาด ) 055
633020201การตลาด/1 (ปวส.2 การตลาด ) 033
643020201การตลาด/1 (ปวส.1 การตลาด ) 11213
ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 033
62370201การท่องเที่ยว /1 (ปวส.2 การท่องเที่ยว ) 033
ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว2911
633070201การท่องเที่ยว/1 (ปวส.2 การท่องเที่ยว ) 011
643070201การท่องเที่ยว/1 (ปวส.1 การท่องเที่ยว ) 2810
ปวส.1การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์123
643040601การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ปวส.1 การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ ) 123
ปวส.1การบัญชีการบัญชี56974
58320101การบัญชี/1 (ปวส.2 ) 033
59320101การบัญชี/1 (ปวส.2 ) 011
61320101การบัญชี/1 (ปวส.2 การบัญชี ) 066
62320101การบัญชี/1 (ปวส.2/1 การบัญชี ) 022
633020101การบัญชี/1 (ปวส.2 การบัญชี ) 055
643020101การบัญชี/1 (ปวส.1/1 การบัญชี ) 13536
643020102การบัญชี/2 (ปวส.1/2 การบัญชี ) 41721
ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม43842
57370101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (ปวส.2 ) 022
58370101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (ปวส.2 ) 055
59370101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (ปวส.2 ) 033
60370101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (ปวส.2 การโรงแรม ) 022
61370101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (ปวส.2 การโรงแรม ) 112
62370101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (ปวส.2 การโรงแรม ) 033
633070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (ปวส.2 การโรงแรม ) 033
643070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (ปวส.1 บริการอาหารและเครื่องดื่ม ) 31922
ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ224
57320402การพัฒนาเว็บเพจ/2 (ปวส.2 ) 224
ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ61622
58320401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวส.2 ) 178
59320401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวส.2 ) 112
60320401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 134
61320401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวส.2 คอมพิวเตอร์ ) 134
62320401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวส.2/1 คอมพิวเตอร์ ) 213
62320402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวส.2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 011
ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจอีคอมเมิร์ซ254974
633020401ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ/1 (ปวส.2/1 ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ) 235
643020401ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ/1 (ปวส.1/1 ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ) 82937
643020402ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ/2 (ปวส.1/2 ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ) 151732
ปวส.1อาหารและโภชนาการการประกอบอาหาร011
57340402การประกอบอาหาร/2 (ปวส.2 ) 011
ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ154560
58340401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวส.2 ) 246
59340401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวส.2 ) 011
60340401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวส.2 ) 314
61340401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวส.2/1 อาหารและโภชนาการ ) 011
61340402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวส.2/2 อาหารและโภชนาการ ) 022
62340402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวส.2/2 อาหารฯ ) 022
633040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวส.2 อาหารและโภชนาการ ) 011
643040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวส.1/1 อาหารและโภชนาการ ) 61622
643040402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวส.1/2 อาหารและโภชนาการ ) 41721
ปวส.2การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป15104119
57321501การจัดการทั่วไป/1 (ปวส.2 ) 12526
58321501การจัดการทั่วไป/1 (ปวส.2 ) 61824
59321501การจัดการทั่วไป/1 (ปวส.2 ) 62026
60321501การจัดการทั่วไป/1 (ปวส.2 การจัดการทั่วไป ) 12223
61321501การจัดการทั่วไป/1 (ปวส.2 การจัดการทั่วไป ) 066
62321501การจัดการทั่วไป/1 (ปวส.2 การจัดการทั่วไป ) 11314
ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ21214
58321101ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ/1 (ปวส.2 ) 189
59321101ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ/1 (ปวส.1 ) 145
ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า145
58321401การจัดการคลังสินค้า/1 (ปวส.2 ) 145
ปวส.2การตลาดการตลาด97180
58320201การตลาด/1 (ปวส.2 ) 41216
59320201การตลาด/1 (ปวส.2 ) 01515
60320201การตลาด/1 (ปวส.2 การตลาด ) 055
60320202การตลาด/2 (การตลาด ) 101
61320201การตลาด/1 (ปวส.2 การตลาด ) 01414
62320201การตลาด/1 (ปวส.2 การตลาด ) 31215
633020201การตลาด/1 (ปวส.2 การตลาด ) 11314
ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 279
62370201การท่องเที่ยว /1 (ปวส.2 การท่องเที่ยว ) 279
ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว178
633070201การท่องเที่ยว/1 (ปวส.2 การท่องเที่ยว ) 178
ปวส.2การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์01515
61340601การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ปวส.2 การจัดการงานดอกไม้ฯ ) 044
62340601การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์/1 (ปวส.2 คหกรรมศาสตร์ ) 01111
ปวส.2การบัญชีการบัญชี5227232
58320101การบัญชี/1 (ปวส.2 ) 03434
59320101การบัญชี/1 (ปวส.2 ) 14243
60320101การบัญชี/1 (ปวส.2 ) 02929
61320101การบัญชี/1 (ปวส.2 การบัญชี ) 04242
62320101การบัญชี/1 (ปวส.2/1 การบัญชี ) 04848
633020101การบัญชี/1 (ปวส.2 การบัญชี ) 43236
ปวส.2การโรงแรมการโรงแรม022
57470101การโรงแรม/1 (ทลบ.56 ) 011
59470101การโรงแรม/1 (ปริญญาตรี ) 011
ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม2684110
57370101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (ปวส.2 ) 21416
58370101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (ปวส.2 ) 11617
59370101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (ปวส.2 ) 5813
60370101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (ปวส.2 การโรงแรม ) 4610
61370101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (ปวส.2 การโรงแรม ) 41721
62370101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (ปวส.2 การโรงแรม ) 51217
633070101บริการอาหารและเครื่องดื่ม/1 (ปวส.2 การโรงแรม ) 51116
ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ101727
57320402การพัฒนาเว็บเพจ/2 (ปวส.2 ) 101727
ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ44143187
58320401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวส.2 ) 63339
59320401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวส.2 ) 71926
60320401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 62531
61320401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวส.2 คอมพิวเตอร์ ) 43236
62320401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ปวส.2/1 คอมพิวเตอร์ ) 132235
62320402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (ปวส.2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 81220
ปวส.2เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจอีคอมเมิร์ซ233053
633020401ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ/1 (ปวส.2/1 ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ) 162137
633020402ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ/2 (ปวส.2/2 ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ) 7916
ปวส.2อาหารและโภชนาการการประกอบอาหาร03232
57340402การประกอบอาหาร/2 (ปวส.2 ) 03232
ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ33114147
58340401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวส.2 ) 41721
59340401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวส.2 ) 101727
60340401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวส.2 ) 31720
61340401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวส.2/1 อาหารและโภชนาการ ) 31720
61340402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวส.2/2 อาหารและโภชนาการ ) 21214
62340401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวส.2/1 อาหารฯ ) 246
62340402อาหารและโภชนาการ/2 (ปวส.2/2 อาหารฯ ) 01212
633040401อาหารและโภชนาการ/1 (ปวส.2 อาหารและโภชนาการ ) 91827
ป.ตรี.1การโรงแรมการโรงแรม81321
57470101การโรงแรม/1 (ทลบ.56 ) 044
60470101การโรงแรม/1 (ทลบ.2 ) 101
63470101การโรงแรม/1 (ปริญญาตรี ปี2 การโรงแรม ) 011
64470101การโรงแรม/1 (ปริญญาตรี การโรงแรม ปี 1 ) 7815
ป.ตรี.2การโรงแรมการโรงแรม92635
57470101การโรงแรม/1 (ทลบ.56 ) 145
58470101การโรงแรม/1 (ทลบ.56 ) 167
60470101การโรงแรม/1 (ทลบ.2 ) 011
62470101การโรงแรม/1 (ปริญญาตรี การโรงแรมปี2 ) 224
63470101การโรงแรม/1 (ปริญญาตรี ปี2 การโรงแรม ) 51318
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.13049821286
ปวช.2213705918
ปวช.360424403044
ปวส.172293365
ปวส.21718691040
ป.ตรี.181321
ป.ตรี.292635
รวม138153286709