ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด54146

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว51924

ปวช.1การบัญชีการบัญชี12150162

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม93342

ปวช.1การเลขานุการการเลขานุการ11516

ปวช.1การออกแบบการออกแบบ141428

ปวช.1คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์268

ปวช.1คอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชั่น20020

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ51104155

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ279

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ186078

ปวช.2การตลาดการตลาด22123

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว71017

ปวช.2การบัญชีการบัญชี68591

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม61723

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ01010

ปวช.2การออกแบบการออกแบบ5611

ปวช.2คอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชั่น12012

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ325183

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ235

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ64248

ปวช.343011

ปวช.3การตลาดการตลาด42630

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว21214

ปวช.3การบัญชีการบัญชี3116119

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม72431

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ099

ปวช.3คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์11516

ปวช.3คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต7512

ปวช.3คอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชั่น27027

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ325082

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ235

ปวช.3วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์426

ปวช.3ศิลปหัตถกรรมศิลปหัตถกรรม448

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ65056

ปวส.1การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป077

ปวส.1การตลาดการตลาด01414

ปวส.1การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์044

ปวส.1การบัญชีการบัญชี14647

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม51823

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ43337

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ53035

ปวส.2การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป22325

ปวส.2การตลาดการตลาด134

ปวส.2การบัญชีการบัญชี02929

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม5611

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ72532

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ31821

ป.ตรี.2การโรงแรมการโรงแรม11011


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1139449588

ปวช.278245323

ปวช.399317416

ปวส.115152167

ปวส.218104122

ป.ตรี.211011

รวม35012771627