ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด13152165

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว73744

ปวช.1การบัญชีการบัญชี16199215

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม28116144

ปวช.1การเลขานุการการเลขานุการ03131

ปวช.1การออกแบบการออกแบบ302555

ปวช.1คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์31518

ปวช.1คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต19827

ปวช.1คอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชั่น707

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ98180278

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ71522

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่549

ปวช.1พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ044

ปวช.1แฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าแฟชั่น145

ปวช.1วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์211637

ปวช.1ศิลปหัตถกรรมศิลปหัตถกรรม101

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ44158202

ปวช.2การตลาดการตลาด98190

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว102535

ปวช.2การบัญชีการบัญชี13201214

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม105060

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ12324

ปวช.2การออกแบบการออกแบบ191029

ปวช.2คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์51722

ปวช.2คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต415

ปวช.2คอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชั่น11011

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ82155237

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ01717

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่4913

ปวช.2พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ088

ปวช.2วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์14721

ปวช.2ศิลปหัตถกรรมศิลปหัตถกรรม415

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ2798125

ปวช.3การตลาดการตลาด21190211

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว1992111

ปวช.3การบัญชีการบัญชี43787830

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม37179216

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ3107110

ปวช.3การออกแบบการออกแบบ203454

ปวช.3คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์67177

ปวช.3คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต362763

ปวช.3คอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชั่น61061

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ217519736

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ153449

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่189

ปวช.3พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ53136

ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าแฟชั่น156

ปวช.3วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์222446

ปวช.3ศิลปหัตถกรรมศิลปหัตถกรรม9615

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ88326414

ปวส.1การจัดการการจัดการ61723

ปวส.1การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป11112

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ055

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า314

ปวส.1การตลาดการตลาด22527

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 033

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว2911

ปวส.1การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์123

ปวส.1การบัญชีการบัญชี56974

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม43842

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ224

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ61622

ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจอีคอมเมิร์ซ244872

ปวส.1อาหารและโภชนาการการประกอบอาหาร011

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ154560

ปวส.2การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป15104119

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ21214

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า145

ปวส.2การตลาดการตลาด97180

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 279

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว178

ปวส.2การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์01515

ปวส.2การบัญชีการบัญชี5227232

ปวส.2การโรงแรมการโรงแรม31417

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม2684110

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ101727

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ44143187

ปวส.2เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจอีคอมเมิร์ซ233053

ปวส.2อาหารและโภชนาการการประกอบอาหาร03232

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ33114147

ป.ตรี.1การโรงแรมการโรงแรม81220

ป.ตรี.2การโรงแรมการโรงแรม92635


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.13009641264

ปวช.2213703916

ปวช.360424403044

ปวส.171292363

ปวส.21748811055

ป.ตรี.181220

ป.ตรี.292635

รวม137953186697