ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด66268

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว12425

ปวช.1การบัญชีการบัญชี6123129

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม96170

ปวช.1การเลขานุการ การเลขานุการ 066

ปวช.1การออกแบบการออกแบบ131831

ปวช.1คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์279

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5797154

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่51015

ปวช.1วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์5712

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ196483

ปวช.2การตลาดการตลาด22729

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว51621

ปวช.2การบัญชีการบัญชี12141153

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม32629

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ11112

ปวช.2การออกแบบการออกแบบ81321

ปวช.2คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์134

ปวช.2คอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชั่น19019

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4396139

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ246

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ164662

ปวช.3การตลาดการตลาด11920

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว41014

ปวช.3การบัญชีการบัญชี57984

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม71623

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ01010

ปวช.3การออกแบบการออกแบบ459

ปวช.3คอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชั่น39039

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ295079

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ347

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ73946

ปวส.1การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป11415

ปวส.1การตลาดการตลาด31417

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 2911

ปวส.1การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์01111

ปวส.1การบัญชีการบัญชี04848

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม51318

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ223658

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ21820

ปวส.2การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป088

ปวส.2การตลาดการตลาด11516

ปวส.2การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์044

ปวส.2การบัญชีการบัญชี14142

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม41519

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ43236

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ52934

ป.ตรี.1การโรงแรมการโรงแรม224


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1123479602

ปวช.2112383495

ปวช.399232331

ปวส.135163198

ปวส.215144159

ป.ตรี.1224

รวม38614031789