ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด22830

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว71017

ปวช.1การบัญชีการบัญชี79299

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม71825

ปวช.1การเลขานุการการเลขานุการ099

ปวช.1การออกแบบการออกแบบ7613

ปวช.1คอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชั่น12012

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ376198

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ235

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ85260

ปวช.243011

ปวช.2การตลาดการตลาด42529

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว21315

ปวช.2การบัญชีการบัญชี3116119

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม72330

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ099

ปวช.2คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์11314

ปวช.2คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต6410

ปวช.2คอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชั่น15015

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ324880

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ134

ปวช.2วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์426

ปวช.2ศิลปหัตถกรรมศิลปหัตถกรรม459

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ54651

ปวช.3การตลาดการตลาด11819

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว2810

ปวช.3การบัญชีการบัญชี5110115

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม42529

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ066

ปวช.3คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์01515

ปวช.3คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต12921

ปวช.3คอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชั่น12012

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ106676

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ369

ปวช.3แฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าแฟชั่น156

ปวช.3วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์101

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ124254

ปวส.1การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป12223

ปวส.1การตลาดการตลาด123

ปวส.1การบัญชีการบัญชี02929

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม4610

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ62430

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ41721

ปวส.2การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป51621

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ123

ปวส.2การตลาดการตลาด01212

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว134

ปวส.2การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์21618

ปวส.2การบัญชีการบัญชี14041

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม5712

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ72027

ปวส.2อาหารและโภชนาการการประกอบอาหาร011

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ101727

ป.ตรี.1การโรงแรมการโรงแรม1910

ป.ตรี.2การโรงแรมการโรงแรม268


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.189279368

ปวช.284308392

ปวช.363310373

ปวส.116100116

ปวส.232134166

ป.ตรี.11910

ป.ตรี.2268

รวม28711461433